amp templates

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES W MWM INKASSO Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej


§1 Postanowienia wstępne

1. Podaje się, iż niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies, zwana dalej polityką określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii jakie mogą pojawić się na stronie internetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Administratorem danych jest MWM Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 18, wpisanej pod numerem KRS: 0000706822, NIP: 6322018380, REGON: 368396790.

3. Administrator za pośrednictwem Serwisu udostępnia użytkownikom możliwość:

a. Przetwarzania formularzy zgłoszenia;

b. Kontaktowania się z Administratorem w związku z obsługą wierzytelności;

c. Nawiązania kontaktu telefonicznego;

d. Udostępniania materiałów informacyjnych w związku z prowadzoną działalnością.

§2 Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Użytkownicy dobrowolnie podają swoje dane osobowe w celach szeroko pojętej współpracy z Administratorem.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przy uwzględnieniu zobowiązania łączącego strony oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną - e-mail: biuro@mwminkasso.pl.

7. Administrator w szczególnych przypadkach ma prawo udostępniać dane osobowe użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa.

8. Administrator nie może udostępniać danych osobowych osobom trzecim poza wypadkami określonymi w niniejszej polityce.

§3 Technologie

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk strony

§4 Pliki cookies

1. Witryna www.mwminkasso.pl używa cookies.

2. Administrator nie zbiera w sposób bezpośredni i automatyczny informacji zawierających dane osobowe, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Wykorzystuje się na stronie internetowej następujące pliki cookies: a. np „niezbędne” pliki cookies,; b. „funkcjonalne” pliki cookies, c. „reklamowe” pliki cookies,

4. Użytkownik posiada możliwość zarządzania plikami cookies poprzez ich wyłączenie lub przywrócenie opcji ich gromadzenia poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§5 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi w sposób nieodpłatny.

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień polityki stwierdzona prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkie spory będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

5. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść polityki oraz że wyraża zgodę na jej treść.


POBIERZ W FORMACIE PDF